SlovenskySlovensky EnglishEnglish
    www.slovensky-raj.sk     www.srnap.sk     www.slovakparadise.sk     www.slovakparadise.info     www.slovenskyraj.eu
všeobecné informácie
o Slovenskom raji
mapy, trasy, vysvetlivky
turistický sprievodca
penzióny, chaty
ubytovanie
kontakty, dokumentácia
informačné centrum
wallpapers
fotogaléria
úvod
Geomorfologické objekty
Doliny
Jaskyne
Kopce a sedlá
Planiny, poľany, lúky
Potoky a rieky
Rokliny a kaňony
Skalné útvary
Vodné plochy
Ostatné

Chránené územia
Prírodné rezervácie
Národné prírodné rezervácie
Prírodné pamiatky
Národné prírodné pamiatky
Chránený areál

Civilizácia
Mestá a obce
Turistické centrá

DISKUSNÉ FÓRUM

NOVINY SLOVENSKÉHO RAJA

NAJ V SLOVENSKOM RAJI
Umiestnenie: Všeobecné informácie/

Vodopis

Oblasť Slovenského raja odvodňujú dva hlavné toky: severnú časť Hornád a južnú jeho pravostranný prítok - Hnilec. Len malá časť tejto oblasti, odvodňovaná Dobšinským potokom prameniacim pod Hanesovou, patrí do povodia Slanej.

Hornád pramení na východných svahoch nízkotatranskej rázsochy pod Kráľovou hoľou vo výške približne 1050 m.n.m.. Vytvárajú ho početné zdroje, ktoré sa spájajú v jednom koryte nad Vikartovcami. Po krátkom úseku typicky horského terénu preteká Hornád pod Vikartovcami do širšej Hornádskej kotliny s lúkami a poľami. Pod Hrabušicami opúšťa nízko položené dno Hornádskej kotliny a vytvára epigenetický kaňon (Prielom Hornádu) v severnej časti Slovenského raja.


Podstatná časť vôd z pohoria prúdi k Hornádu systémom väčších a menších prítokov, z ktorých významnejšie sú pravostranné prítoky: Vernársky potok, Veľká Biela voda, Biely potok, Lesnica, Hlinica, Holubnica a na východnom okraji Slovenského raja Teplický Brusník. Z ľavostranných prítokov treba spomenúť Vydrčianku ústiacu do Hornádu pri Hrabušiciach, Trstený potok, ktorý odvodňuje rašelinisko pod severnými svahmi Zelenej hory a Ihríka a Tomášovský potok.

Do Hnilca, ktorý tiež pramení pod Kráľovou hoľou, vtekajú len menšie prítoky, najvýznamnejšie sú: pravostranné prítoky Spišský potok, ktorý vyviera pod sedlom Besník a potok vytvárajúci kaňonovitú dolinku Tiesňavy, z ľavostranných prítokov sú to potok pretekajúci Hansjakubovou dolinou a Zajf. Pod vodnou nádržou Palcmanská Maša priberá Hnilec prítok Biela voda tečúci z osád Biele Vody, Havrania Dolina a Rakovec. Juhovýchodnú časť Slovenského raja (Veľká a Malá Knola) odvodňuje Železný potok ústiaci do Hnilca mimo Slovenského raja.

Z hydrografického hľadiska možno Slovenský raj rozdeliť na tri oblasti:
- územie odvodňované do podzemia (krasové planiny)
- územie odvodňované do kaňonov
- územie s povrchovým odtokom (v miestach s povrchom tvoreným nepriepustnými bridlicami alebo pieskovcami)

Hlavnými zdrojmi vodnosti tokov sú zrážky (dážď, sneh), ale významné sú i podzemné vody v podobe sutinových prameňov vyvierajúcich v miestach styku s nepriepustným podložím a krasové vyvieračky, najmä po obvode planiny Glac. Zvláštnosťou medzi krasovými prameňmi je Občasný prameň pod Havraňou skalou, u ktorého trvanie výtoku, množstvo vytečenej vody a prestávka medzi jednotlivými výtokmi nie sú vždy rovnaké. Často možno pozorovať, že voda z vyvieračiek sa v horných častiach dolín stráca a v nižších polohách sa opäť objavuje. Takéto miesta nazývame ponory alebo ponorné riečiská. Často sa vyskytujú v tiesňavách Slovenského raja. Toky Slovenského raja majú najväščie prietoky v jarných mesiacoch. Tieto maximá súvisia s topením snehu. Časté sú tu povodne a to najmä pri náhlom odmäku spojenom so zrážkami. V takýchto obdobiach bývajú tiesňavy Slovenského raja neprechodné. Najmenšie prietoky sú v zimných mesiacoch.

K vodným tokom patria aj vodné nádrže. Tou najväčšou je Palcmanská Maša, ktorú vytvára rieka Hnilec. K ďalším, aj keď plochou k menším patria: Klauzy, vytvorené Bielym potokom, Hansjakubova, ktorú vytvára potok pretekajúci Hansjakubovou dolinou a najmenšou je vodná nádrž Blajzloch vytvorená potokom pretekajúcim rovnomennou dolinou.


všeobecné informácie

Fauna
Flóra
Horopis, geologická stavba, geomorfologické pomery
Podnebie
Vodopis
Ľudová kultúra
Umelecko-historické a historické pamiatky
Z histórie
Ochrana prírody

Stupne ochrany
Návštevný poriadok

PRIHLÁSENIE | úvod | kontakt | mapa stránky |
mKs © 2005 - 2018 Všetky práva vyhradené!
© 2014 Open society!